Single Hand Gestures - Asamyukta Hastas

There are 32 single hand gestures listed below.

Pictures and meanings coming soon.

1. Pataka
2. Tripataka
3. Ardhapataka
4. Kartarimukha
5. Mayura
6. Ardhachandra
7. Arala
8. Shukatunda
9. Mushthi
10. Shikhara
11. Kapitta
12. Katakamukha
13. Suchi
14. Chandrakala
15. Padmakosha
16. Sarpashirsha
17. Mrigashirsha
18. Simhamukha
19. Kangula
20. Alapadma
21. Chatura
22. Bhramara
23. Hamsasye
24. Hansapakshika
25. Sandamsha
26. Mukula
27. Tamrachuda
28. Trishula